Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство или микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1. Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията;
2. Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията;
3. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА:

  1. Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
  2. Разходи за услуги

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:
78 233 200 лв./ 40 млн. евро

ИНТЕНЗИТЕТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС:
25% – 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ:
100 000 лв.

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП ЗА ПРОЕКТ:
– микро и малки предприятия: 500 000 лв.
– средни предприятия: 750 000 лв.
– големи предприятия: 1 000 000 лв.

Важна информация

  • Приема по процедурата се очаква да стартира през месец септември 2019г., като конкретна дата предстои да бъде уточнена.
  • Крайния срок за подаване на проектни предложения по процедурата е ноември 2019 г., като конкретна дата предстои да бъде уточнена.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по процедурата в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация