„Преструктуриране и конверсия на лозя“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Производители на винено грозде (гроздопроизводители), вписани в лозарския регистър.

По тази мярка се подпомагат следните дейности:

Подмярка „Конверсия на сортовия състав на насажденията“

Допустими технологични дейности:

 1. Изкореняване
 2. Засаждане
 3. Изграждане на подпорна конструкция

Подмярка „Промяна на местонахождението на лозята“

Допустими технологични дейности:

 1. Изкореняване
 2. Засаждане
 3. Изграждане на подпорна конструкция

Подмярка „Подобряване на техниките за управление на лозята“

Допустими технологични дейности:

 1. Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване
 2. Изграждане/реконструкция на тераси
 3. Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване
 4. Смяна на подпорна конструкция
 5. Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения
 6. Смяната на формировката

Максималният размер на финансовата помощ е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка дейност, на база пределни цени.

Максималният размер на всички разходи по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 3 000 000 лева.

Важна информация

 • Приемът по мярката се очаква да стартира през 2019г.

  Откриването на прием по мерките от програмата, ще се определя в ежегодно обновяван график.

 • Интернет страницата на ИАЛВ могат да бъдат открити утвърдени нови образци на документи, свързани с издаването на удостоверения за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка "Преструктуриране и конвенрсия на лозя" в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Инвестиции в предприятия

Подобряване на материални и нематериални активи

Мярката е подходяща за

инвестиции в съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор

Популяризиране пазарите на трети държави

Инвестиции в маркетинг и реклама

Мярката е подходяща за

Инвестиции в рекламни кампании, материали и дейности; организиране на дегустации, посещения и др.

Застраховане на реколтата

Запазване на доходите на производителите на грозде при загуби в продукцията

Мярката е подходяща за

управление на рисковете и защита на доходите на земеделските производители при непредвидими ситуации