Експертизата на Novek по ОП „РЧР“ 2014-2020

Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ се прилага в България за втори програмен период: 2014-2020 г. Тя е насочена към  подобряване качеството на живот на хората в България, чрез усъвършенстване на човешкия капитал; постигане на високи нива на заетост; повишаване на производителността; достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Размерът на безвъзмездна финансова помощ за един кандидат варира в рамките на 50% и 100% от общата стойност на проекта, в зависимост от процедурата, по която се кандидатства, както и дали самият кандидат е частно лице или община. Екипът на Novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по ОП „Развитие на човешки ресурси“, като обединява голяма мрежа от специалисти (регионалисти, географи и социолози). По този начин, се превръщаме в единствената организация в България, която може да предостави цялостно решения от А до Я, при подготовката и изпълнението на даден проект.

Избери процедура от ОП „РЧР“ 2014-2020

Подкрепа за устойчив бизнес

финансиране дейности/услуги, насочени към успешно развитие на предприятието

Мярката е подходяща за

Предоставянето на  услуги осъществяващи се под формата на консултации, свързани с предоставяне на компетентен съвет, актуална информация, споделяне на опит, знания и умения в определена област, водещи до конкретен резултат

Транснационални партньорства

Инвестиции за трансфер и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми.

Мярката е подходяща за

Инвестиции в семинари, работни дискусии и обучения; Адаптиране и/или валидиране на иновативни модели;

Социални предприятия за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения

финансиране за организиране на дейности за създаване на защитена работна среда и социално включване

Мярката е подходяща за

предоставяното обучение на работното място и избягване на риска от изолация.

Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

инвестиции за включване на пазара на труда, професионално ориентиране и предоставяне на посреднически услуги на младежи от 16 до 21 г.

Мярката е подходяща за

Чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създават предпоставки за развитието на младежите.

„Концепция 1 – Грижа за деца на работното място“

Предоставяне на възможности за съчетаване на професионалния и личния живот на родителите

Мярката е подходяща за

Предоставяне на възможности за съчетаване на професионалния и личния живот на родителите, както и наемане на безработни лица за полагане на грижи за деца в местоработата на родителя.

Други мерки от ОПРЧР

Ново работно място

Инвестиции, осигуряващи предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни

Мярката е подходяща за

наемане на безработни/неактивни; предоставяне на обучение, закупуване на оборудване и др.

Специфични обучения за заети

Инвестиции, повишаващи производителността на труда и адаптивността на наетия персонал

Мярката е подходяща за

Инвестиции в обучения за придобиване на професионална квалификация, ключови компетенции и др.

Добри и безопасни условия на труд

Инвестиции, осигуряващи безопасни условия на труд и подобряване работната среда

Мярката е подходяща за

Въвеждане на системи за развитие на човешки ресурси, осигуряване на обучения и др.

Обучения за заети лица

Мярката е подходяща за

„Концепция 1 – Грижа за деца на работното място“

Предоставяне на възможности за съчетаване на професионалния и личния живот на родителите

Мярката е подходяща за

Предоставяне на възможности за съчетаване на професионалния и личния живот на родителите, както и наемане на безработни лица за полагане на грижи за деца в местоработата на родителя.

Други мерки и услуги

novek работи по всички мерки от Оперативна програма“ Развитие на човешки ресурси“ в програмен период 2014-2020. Услугите, които нашата организация предлага са цялостни решения включващи подготовката, управлението и изпълнението на даден проект.

Защо да избереш Novek?

   • Над 10 години в бизнесa с EU проекти
   • Цялостна мрежа от специалисти във всички области
   • Осигуряване на доставчици и изпълнители
   • Съдействие за кредит по инвестиционни проекти
   • Офиси в 5 града – София, Пловдив, Сливен, Монтана и Перник

Какво казват клиентите за нас?

Амбициозен екип, постигащ отлични резултати! В бъдеще ще използвам услугите им отново!
Георги Пенчев, Преработвател
Благодаря на тези прекрасни хора, че успяха да сбъднат мечтата ми!
Албена Маринова, Хотелиер
Аз и моето семейство, благодарим на екипа на novek! Те успяха да постигнат това, за което ние се борим от години. Радваме се на прекрасна градина, нова техника и обилна продукция! Бих препоръчал на всеки земеделец,а и не само, да се обърне към тях за помощ, когато реши да кандидатства по европейска програма.