„Ново работно място“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Работодатели

За целите на настоящата процедура, под „Работодател“ следва да се разбира: всяко физическо или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

Целта на процедурата е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната, чрез осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.

Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Допустими дейности по процедурата са:

 1. Наемане на безработни лица за период до 12 месеца- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
 2. Предоставяне на професионално обучение по част от професия по I или II квалификационна степен и обучение по част от професия по I, II или III квалификационна степен, на вече наетите лица.
 3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност №2 „Общуване на чужди езици“ и №4 „Дигитална компетентност“, на вече наетите лица.
 4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.
 5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, включително ремонтни дейности, в случай на необходимост.
 6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания.

Допустими целеви групи:

 1. Безработни и неактивни лица

С приоритет ще бъдат финансирани проекти, в които минимум 50% от целевата група е съставена от поне една от следните специфични категории:

 • Безработни лица с ниска степен на образование /по-ниска от средна/
 • Продължително безработни и неактивни лица /над 12 месеца/
 • Безработни или неактивни лица с увреждания
 • Безработни лица на възраст над 54г.
 • Безработни младежи до 29г.
 1. За бенефициенти- микро, малки или средни предприятия- не се изисква съфинансиране.
 2. За бенефициенти- големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта.

Всеки кандидат, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 • Минимален размер на помощта: 50 000 лева
 • Максимален размер на помощта: 391 166 лева

По настоящата процедура се прилагат правилата за минимална помощ/ правилото de minimis/ по смисъла на Регламент (ЕС)№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013г., относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis.

Важна информация

 • Бюджетът по процедурата бе увеличен от 40 на 100 милиона лева, като увеличението доведе до прекратяване на трети краен срок за подаване на проектни предложения, на 05.02.2016г.
 • Процедурата за подбор на проекти, ще бъде отворена за кандидатстване и през 2016г., като конкретни месец и дата предстои да бъдат уточнени.
 • Одобрените проектни предложения ще станат ясни най-рано края на месец Март 2016г.
Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по процедурата в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация
Програмата е насочена към подобряване качеството на живот на хората в България, чрез усъвършенстване на човешкия капитал; постигане на високи нива на заетост; повишаване на производителността; достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

Специфични обучения за заети лица

Целта е да се повиши производителността на труда и адаптивността на наетия персонал, както и да създаде условия за устойчива заетост, чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения, извън публичния сектор.

Безопасни условия на труд

Операцията цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда; организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.