„Добри и безопасни условия на труд“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели – със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България,  съответствие с българското законодателство.

Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.

Операцията цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда; организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в по-безопасни и здравословни условия на труд, са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост, ще допринесе за съчетаване професионалния с личния живот, а също така и до по-дългото оставане в заетост на по-възрастните хора.

Операцията цели да насърчи и географската мобилност на работната сила в страната, като подкрепи работодателите, чрез осигуряване на транспорт на наетите лица, включително с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Всяко проектно предложение, следва да съдържа задължително следните дейности:

 • Дейности/разходи за организация и управление на проект;
 • Дейности/разходи по информиране и публичност.

Примерни допустими дейности:

 1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, включително възможности за гъвкави форми на заетост, с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот на по-възрастните работници и служители. Въвежда на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда. Кандидатът следва да има предвид, че като задължителни в дейността следва да се включат следните елементи, в случай, че в целевата група по проекта има лица над 54 г. възраст:
  • Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;
  • Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните служители/работници (над 54 г.)
 2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус  на работниците и служителите:
 4. Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
 5. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
 6. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;
 7. Обучение на работниците и служителите, относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотватяване;
 8. Обучение  на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика.

Задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26(2) 1 „а“ и „б“ от ЗЗБУТ, не е допустима дейност по настоящата процедура.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих,                     хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е в размер на 80 000 000 лева.

 • Минимален процент на съфинансиране: за кандидати- големи предприятия, съфинансиране от страна на бенефициента е в размер на минимум 20% от стойността на БФП;
 • За бенефициенти – микро, малки или средни предприятия – не се изисква съфинансиране.

Размер на БФП за проект:

 1. Минимален размер на помощта: 50 000 лева
 2. Максимален размер на помощта: 391 166 лева

Важна информация

 • Приема по процедурата се очаква да стартира до края на месец Април.
 • Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ – официално отвори за прием от 12/04/2016г.
 • Краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 14/06/2016г. – 17:30 часа
Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по процедурата в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Fully Responsive

This fully responsive slider ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Parallax Scrolling Effect

Beautiful butter smooth scrolling effect makes your slider stand out.

Eye Opening Effects

Parallax scrolling effect gives your slider the extra oomph it needs.

Full Size Control

Fusion Slider can handle all sizes with ease giving you full control of your slider.

Have No Limits

From fixed width to full width to full screen, Fusion Slider handles it all.