Транснационални партньорства

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

Всички допустими кандидати по ОПРЧР.

Финансова помощ се предоставя за следните дейности:

Задължителни дейности:
• Организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;
• Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи;
• Адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
• Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи;
• Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).
Допълнителни дейности:
• Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държавичленки;
• Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

Общ бюджет на процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ 30 649 297 лева.

Минимален размер на БФП  50 000 лева.

Максимален размер на БФП 150 000 лева.

Разходи за персонал;
Разходи за материални/нематериални активи;
Разходи за услуги;
Непреки разходи.

Важна информация

  • Приема по мярката приключи за 2019г.

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация в някой от нашите офиси в градовете София, Варна, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник

Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги

от ОПРЧР

Операцията е насочена към включване на пазара на труда, професионално ориентиране и предоставяне на посреднически услуги на младежи от 16 до 21 г.

Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

от ОПРЧР

Осигуряване на ресурси и финансиране за организиране на дейности за създаване на защитена работна среда на
насочени към лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, които имат
нужда от подкрепа за самостоятелен живот и социално включване.

Подкрепа за устойчив бизнес

от ОПРЧР

Предоставяне на услуги осъществяващи се под формата на консултации, свързани с предоставяне на компетентен съвет, актуална информация, споделяне на опит, знания и умения в определена област, водещи до конкретен резултат (документи в сферата на финансовото управление и контрол, в областта на човешките ресурси и др., интернет сайтове, платформи и т.н.).