„Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Земеделски стопани /ФЛ и ЮЛ/, имащи икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро СПО и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично – маслени и лекарствени култури“

!!! Не се подпомагат бенефициенти, одобрени по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007 – 2013г.

 • В приема през 2020г. ще отпадне изискването кандидатите да доказват минимум 33% от общия доход за предходната година от земеделски дейности.

По тази подмярка се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, водещи до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните дейности:

 • Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал, с оглед намаляване преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
 • Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка; осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за намаляване потреблението на енергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните.

Приоритет по тази подмярка ще бъде даван на стопанства от секторите:

 • Плодове и зеленчуци;
 • Биологично производство;
 • Стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони;
 • Инвестиции в енергийна ефективност и иновации.

Финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размерът на финансовата помощ може да се увеличи с 10%, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случай:

 • За проекти, представени от млади селскостопански производители;
 • За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка;
 • За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност;
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.

Минималният размер на допустимите разходи е 1 250 евро, а максималният размер за едно проектно предложение е 25 000 евро.

Важна информация

 • Прием по подмярка 4.1.2 април-юни 2020г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 4.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Подмярка 6.3

„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Мярката е подходяща за

Инвестиции за увеличаване на стопанството, закупуване на техника, създаване на трайни насаждения и др.

Подмярка 6.1

„Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Мярката е подходяща

Инвестиции за модернизация, съхранение на земеделската продукция, машини и други.

Подмярка 4.1

„Инвестиции в земеделски стопанства“

Мярката е подходяща

изграждане на овощни градини, оранжерии, животновъдни обекти и др.