Подмярка 4.1.2 от ПРСР

/Подмярка 4.1.2 от ПРСР
Подмярка 4.1.2 от ПРСР2017-05-22T07:58:22+00:00

„Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Земеделски стопани /ФЛ и ЮЛ/, имащи икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро СПО и производството им е в един от секторите „плодове и зеленчуци“ и „етерично – маслени и лекарствени култури“

!!! Не се подпомагат бенефициенти, одобрени по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007 – 2013г.

 • Кандидатите трябва да са получили минимум 33% от общия доход за предходната година от земеделски дейности.

По тази подмярка се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, водещи до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Ще бъдат подкрепяни следните дейности:

 • Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал, с оглед намаляване преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
 • Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка; осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за намаляване потреблението на енергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
 • Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните.

Приоритет по тази подмярка ще бъде даван на стопанства от секторите:

 • Плодове и зеленчуци;
 • Биологично производство;
 • Стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони;
 • Инвестиции в енергийна ефективност и иновации.

Финансовата помощ е в размер до 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Размерът на финансовата помощ може да се увеличи с 10%, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случай:

 • За проекти, представени от млади селскостопански производители;
 • За колективни инвестиции или интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка;
 • За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност;
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.

Минималният размер на допустимите разходи е 1 250 евро, а максималният размер за едно проектно предложение е 25 000 евро.

Важна информация

 • Приемът по подмярка 4.1.2 се очаква да стартира през месец август 2017г. и ще продължи до месец септември.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 4.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Fully Responsive

This fully responsive slider ensures your content looks great on all screen sizes.

Perfect For All Sizes

No matter the size of your screen or device, your site will look fantastic.

Parallax Scrolling Effect

Beautiful butter smooth scrolling effect makes your slider stand out.

Eye Opening Effects

Parallax scrolling effect gives your slider the extra oomph it needs.

Full Size Control

Fusion Slider can handle all sizes with ease giving you full control of your slider.

Have No Limits

From fixed width to full width to full screen, Fusion Slider handles it all.

Консултантска фирма novek

Връзката между твоите идеи и европейските пари - Екипът на novek притежава над 10 годишна експертиза в подготовката и управлението на проекти по Европейски програми, като обединява голяма мрежа от специалисти (архитекти, проектанти, технолози, доставчици и строители). По този начин сме единствената организация в България, която може да предостави цялостно решение от А до Я при подготовката и изпълнението на даден проект по Европейска програма

Подготовка и управление на проекти

novek разработва и управлява проекти по Европейски програми, изготвя бизнес планове, има екип от проектанти, както и съдейства при изпълнението на твоя проект.