„Диверсификация и нови форми на доход“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

  • Лица, регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор рибарство.
  • Лица, регистрирани по Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор рибарство.

По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции, водещи до подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор рибарство, включително и на дребномащабния крайбрежен флот; и подобряване на безопасността и условията на труд.

По програмата се признават разходи за инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти; екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е 3 198 320,20 лева.

Минимален размер на БФП за проект  e 3 000 лева.

Максимален размер на БФП за проект е 146 687 лева (за целия програмен период).

  • Максимален процент на съфинансиране: 50%.

Важна информация

  • Прием по мярка 1.1 януари-март 2020г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 1.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Мярка 2.1

от ПМДР
По програмата се признават разходи за технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда; иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите и др.

Мярка 2.2

от ПМДР
По тази програма можете да получите финансиране, водещо до подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на „Аквакултурите“, включително подобряване на на безопасността на условията на труд.

Мярка 5.4

от ПМДР
По тази програма можете да получите финансиране, насърчаващо инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.