„Мярка 1.7 – Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“

Кандидатите по мярка 1.7 могат да бъдат:

Физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
да притежават валидно разрешително за стопански риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

 • Да притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи
 • Да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността;
 • Да притежават регистрация на риболовен кораб от Изпълнителна агенция „Морска администрация

По мярка 1.7 може да се кандидатства за:

 1. Инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване на собствения улов
 2. Инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов;
 3. Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

Общ размер безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по процедурата 3 505 388,20 лева.

Максимален интензитет на БФП е 50%

Минималният размер на БФП за един проект е 2 000 лева. 

Максималният размер на БФП за един проект е 200 000 лева.

 1. Закупуване на специализирана техника и оборудване, пряко свързани с преработката и/или добавянето на стойност към собствения улов ( машини за изкормване, оборудване за сортиране на борда на риболовния кораб, оборудване и контейнери за съхранение на жива риба, системи за обработка на риба и конвейери, оборудване за пакетиране и съхранение на борда на риболовния кораб, изолирани контейнери и капаци за съхранение и др.
 2. Закупуване на ледогенератори, хладилни камери и други видове техника за охлаждане, (машини за производство на лед и съоръжения за лед, оборудване за замразяване и охлаждане, система за контрол на температурата, включваща калибрирани температурни габарити и сонди и др.);
 3. Оборудване на пунктове за първа продажба на собствен улов
 4. Закупуване на специализирани транспортни средства за превоз на риба и/или други водни организми, пряко свързани с предлагането на пазара и пряка продажба на собствен улов;
 5. Закупуване на специализирано оборудване за сортиране и складиране на собствения улов
 6. Разходи за строително-монтажни работи
 7. Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект и разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол
 8. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта

Важна информация

 • Първи приема по мярка 1.7 приключи за 2019 година

 • Втори прием по мярка 1.7 юли-септември 2019г., при остатъчен бюджет.

 • Максималният срок за изпълнение на проект по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”е до 12 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 2.2 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Вижте и някои релевантни идейни разработки по мярка 1.7

реализирани проекти по Аквакултури – мярка 1.7

очаквайте скоро

Мярка 1.1

от ПМДР
По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции, водещи до подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор рибарство.

Мярка 2.1

от ПМДР
По програмата се признават разходи за технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда; иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите и др.

Мярка 5.4

По тази програма можете да получите финансиране, насърчаващо инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.