„Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Кандидатите по мярка 2.2 могат да бъдат:

 • ЕТ или ЮЛ, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, като кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
  • да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи действащи стопанства;
  • да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинска дейност (ЗВД) – в случаите, когато обект на подпомагане са съществуващи стопанства;
  • да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно ЗМСП и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 или да са със състав по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро, ако са предприятия, които не попадат в дефинициите по горе изброените Закон и Регламент.

Чрез прилагането на част от дейностите, предвидени в мярка 2.2 – „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, по отношение на продуктивните инвестиции в аквакултури, осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще се даде възможност за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на „Аквакултурите“, включително подобряване на на безопасността на условията на труд, по- специално на малки и средни предприятия /МСП/.

Допустими дейности по мярка 2.2:

 1. Продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 2. Диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
 3. Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 4. Подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 5. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 6. Инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
 7. Диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

Максимален интензитет на помощта до 50%.

Максималният размер на БФП за бенефициент по мярка 2.2  за целия програмен период е 1 400 000 лева.

Сектор „Малки проекти“:

 • Общия размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е 579 945,62 лева.
 • Минималният размер на допустимата БФП за един проект  е 3 000 лева. 
 • Максималният размер на допустимата БФП за един проект е  48 895 лева.
 • Максимален размер на БФП за целия програмен период за един кандидат е  97 790 лева.

Сектор „ Големи проекти“:

 • Общия размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по процедурата е 9 189 383,22 лева.
 • Максималният размер на допустимата БФП за един проект е 850 000 лева.
 1. За строително-монтажни работи
 2. За закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
 3. За специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
 4. За закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
 5. За закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
 6. Подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически проект и/или технологично описание на обекта за производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, съгласно Наредба № 18 от 4.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури (ДВ, бр. 90 от2016 г.), (Наредба 18 от 4.11.2016 г.) за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури, изготвени от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол;
 7. За закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.;
 8. За инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
 9. За сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
 10. За въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти – до 1% от общите допустими разходи по проекта;
 11. Обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства, съгласно разпоредбите на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
 12. За обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция – до 1% от общите допустими разходи по проекта;
 13. За съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
 14. За специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг;
 15. Разходи за информация и комуникация – до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи – за всички останали проекти.

Важна информация

 • Прием по мярка 2.2 сектор „Малки проекти“ се очаква март-май 2019г., като продължителността ще бъде 60 дни. 

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 2.2 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Вижте и някои релевантни идейни разработки по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултури“

реализирани проекти по Аквакултури – мярка 2.2

очаквайте скоро

Мярка 1.1

от ПМДР
По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции, водещи до подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор рибарство.

Мярка 2.1

от ПМДР
По програмата се признават разходи за технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда; иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите и др.

Мярка 5.4

По тази програма можете да получите финансиране, насърчаващо инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.