[fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20″ padding_bottom=“20″ padding_left=““ padding_right=““ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““ admin_toggled=“no“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“2_3″ layout=“2_3″ last=“no“ spacing=“yes“ center_content=“no“ hide_on_mobile=“no“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=““ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““ class=““ id=““ min_height=““][fusion_title hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ content_align=“left“ size=“2″ font_size=““ line_height=““ letter_spacing=““ margin_top=““ margin_bottom=““ text_color=““ style_type=“default“ sep_color=““]

Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури“

[/fusion_title][fusion_tabs design=“classic“ layout=“horizontal“ justified=“yes“ backgroundcolor=““ inactivecolor=““ bordercolor=“#81d742″ icon=““ icon_position=““ icon_size=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““][fusion_tab title=“Кой може да кандидатства?“ icon=“fa-user fas“]

Кандидатите по мярка 2.3 могат да бъдат:

Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон. Подпомагането по мярка 2.3 се предоставя на кандидати – нови производители, притежаващи професионални умения и компетентност, които навлизат в сектора.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Изисквания към кандидатите по мярка 2.3

За да отговаря на условията за получаване на финансиране по мярка 2.3, кандидат-бенефициентите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са създадени/учредени с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен, вписан в търговския регистър към Агенцията по вписванията в областта на аквакултурите;
 2. Да отговарят на изискванията за микро или малко предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 3. За пръв път да създават предприятие за производство на аквакултури;
 4. Собственика/ците на предприятието да е/са и управител/и на същото;
 5. Поне един от собствениците – управители на предприятието трябва да притежава съответните за дейността на стопанството професионални умения и компетентност:
 6. Лица, притежаващи висше образование с образователна степен „бакалавър“, „магистър“ или по-висока научна степен  по някоя от следните специалности: рибно стопанство, рибовъдство, аквакултури, ихтиология или хидробиология или друга еквивалентна на изброените.
 7. Лица, притежаващи професионални умения и компетентности, придобити от специализиран курс от акредитирано висше учебно заведение.
 8. Лица, притежаващи професионални умения и компетентности придобити в лицензирани центрове към Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/, придобита степен на квалификация II или III в професионално направление „Рибно стопанство.

[/fusion_tab][fusion_tab title=“За какво може да се кандидатства?“ icon=“fa-thumbs-up far“]

Безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3 се предоставя за създаване на стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми от нови производители на аквакултури, които за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за производство на аквакултури като негови собственици и ръководители за дейности, свързани с:

 1. Инвестиции в изграждане на нови съвременни пълносистемни и непълносистемни стопанства (напр. басейнови стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, както и на прилежащата им инфраструктура; садкови стопанства за производство на аквакултури с прилежащата им инфраструктура; оборотни, рециркулационни стопанства и мултитрофични системи, с необходимата инфраструктура; съоръжения за производство на аквакултури като молюски, водорасли; и др.)
 2. Възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти за аквакултури:
 3. Инвестиции в създаването на стопанства за биологично производство на аквакултури, включително сертифицирането на дейността;
 4. Създаване на мултитрофични системи за аквакултури;
 5. Ефективно използване на естествените ресурси, в това число намаляване потреблението на вода чрез многократното й използване (оборотни и рециркулационни системи);
 6. Намаляване въздействието на обектите за аквакултури върху околната среда, биоразнообразието и хабитатите.
 7. Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на биологичното разнообразие и генетичната чистота на дивите популации;
 8. Повишаване на енергийната ефективност с въвеждането в стопанствата за аквакултури на възобновяеми източници на енергия и намаляване на енергиините загуби;
 9. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 10. Здравето на животните и хуманното отношение към тях и осигуряване на безопасни условия на труд за работещите в обекта за аквакултури;
 11. Други дейности по прилагането на технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и въвеждането на нови технологии.

[/fusion_tab][fusion_tab title=“Размер на финансовата помощ“ icon=“fa-euro-sign fas“]

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по мяркя 2.3 е 8 637 572, 94 лева.

Максимален интензитет на помощта 50%

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 30 000 лева. 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 850 000 лева.

[/fusion_tab][fusion_tab title=“Допустими разходи по мярка 2.2″ icon=“fa-check-circle far“]

 1. Допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата, но не по-рано от 01.01.2014 г., в съответствие с чл. 39, т. 1 и т.1 от ПМС № 189/2016 г., за програмен период 2014 – 2020 г., до 5 на сто от общите допустими разходи по проекта, за:
  1. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
  2. Разходи за подготовка и изпълнение на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
  3. Закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, в съответствие с чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.
  4. Разходи, станали допустими в резултат на изменение в програмата, са допустими от  датата на влизане в сила на решението на Комисията за изменение на програмата, в случаите по чл. 96, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
 2. Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите и целите на мярката за:
  1. Строително-монтажни работи, пряко свързани с предвидената инвестиция, вкл. строителен надзор;
  2. Закупуване на нови специализирани съоръжения, оборудване (включително компютърно), и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване, въвеждането в експлоатация и обучение за работа с оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
  3. Съоръжения за повишаване добавената стойност на рибната и нерибна продукция (допълнителна обработка и опаковане) и съоръжения и оборудване за съхранение с цел подобряване качеството и безопасността на продукта;
  4. Оборудване за транспорт за жива риба и други водни животни;
  5. Лабораторно оборудване свързано с контрола на хидрохимичните показатели на водата и здравословното състояние на водните организми;
  6. Оборудване на помещения за обучение и трансфер на знания;
  7. Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
  8. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
  9. Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
  10. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
  11. Плавателни съдове, обслужващи производството на аквакултури и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
  12. Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите, включително интегрирани системи – до 1% от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
  13. Обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултури, съгласно разпоредбите на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
  14. Обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция – до 1% общата стойност на допустимите разходи по проекта;
  15. Съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
  16. Специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг.
  17. Разходи за информация и комуникация – до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи – за всички останали проекти.

[/fusion_tab][/fusion_tabs][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_3″ layout=“1_3″ last=“yes“ spacing=“yes“ center_content=“no“ hide_on_mobile=“no“ background_color=““ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=““ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““ class=““ id=““ min_height=““][fusion_title size=“2″ content_align=“left“ style_type=“default“ sep_color=““ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““]Важна информация[/fusion_title][fusion_checklist icon=“fa-check fas“ iconcolor=““ circle=““ circlecolor=““ size=“13px“ divider=““ divider_color=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““][fusion_li_item icon=““]

Приема по мярка 2.3 януари-март 2020г.

[/fusion_li_item][/fusion_checklist][fusion_separator style_type=“none“ top_margin=““ bottom_margin=““ sep_color=“#81d742″ border_size=““ icon=““ icon_circle=““ icon_circle_color=““ width=““ alignment=“center“ class=““ id=““ /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container background_color=“#f8f8f8″ background_image=“http://theme-fusion.com/avadaxml/wp-content/uploads/2014/06/bkgd13.jpg“ background_parallax=“fixed“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“center center“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“1px“ border_color=“#e5e4e4″ border_style=““ padding_top=“50px“ padding_bottom=“0px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“no“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“][fusion_code]W2ZjIGlkPScyJyB0eXBlPSdwb3B1cCddWy9mY10=[/fusion_code][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“no“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“][fusion_tagline_box backgroundcolor=“rgba(255,255,255,.3)“ shadow=“no“ shadowopacity=“0.1″ border=“1px“ bordercolor=“#e5e4e4″ highlightposition=“left“ content_alignment=“left“ link=“http://novek.bg/form-view/2″ linktarget=“_self“ modal=““ button_size=“large“ button_type=“flat“ buttoncolor=““ button=“Заяви безплатна консултация“ title=“Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история“ description=“Заяви безплатна консултация по мярка 2.2 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник“ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=“fade“ animation_direction=“up“ animation_speed=“1″ animation_offset=““ class=““ id=““ button_border_radius=“0″ /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container background_color=“#000000″ background_image=““ background_parallax=“fixed“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=“solid“ padding_top=“25″ padding_bottom=“30″ padding_left=“0″ padding_right=“0″ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“no“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“][fusion_text columns=““ column_min_width=““ column_spacing=““ rule_style=“default“ rule_size=““ rule_color=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““]

Вижте и някои релевантни идейни разработки по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури“

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“no“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“][fusion_section_separator divider_candy=“bottom“ icon=““ icon_color=““ bordersize=“1px“ bordercolor=“#000000″ backgroundcolor=“#000000″ class=““ id=““ /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=““ padding_top=“20″ padding_bottom=“20″ padding_left=““ padding_right=““ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ spacing=““ center_content=“no“ link=““ target=“_self“ min_height=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ background_color=““ background_image=““ background_image_id=““ background_position=“left top“ background_repeat=“no-repeat“ hover_type=“none“ border_size=“0″ border_color=““ border_style=“solid“ border_position=“all“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=““ margin_bottom=““ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.3″ animation_offset=““ last=“no“][fusion_text columns=““ column_min_width=““ column_spacing=““ rule_style=“default“ rule_size=““ rule_color=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““]

реализирани проекти по Аквакултури – мярка 2.3

очаквайте скоро

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container background_color=““ background_image=““ background_parallax=“none“ enable_mobile=“no“ parallax_speed=“0.3″ background_repeat=“no-repeat“ background_position=“left top“ video_url=““ video_aspect_ratio=“16:9″ video_webm=““ video_mp4=““ video_ogv=““ video_preview_image=““ overlay_color=““ video_mute=“yes“ video_loop=“yes“ fade=“no“ border_size=“0px“ border_color=““ border_style=“solid“ padding_top=“20px“ padding_bottom=“20px“ padding_left=“0px“ padding_right=“0px“ hundred_percent=“no“ equal_height_columns=“no“ hide_on_mobile=“no“ menu_anchor=““ class=““ id=““][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“no“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“][fusion_flip_boxes columns=“3″ icon=““ icon_color=““ circle=“yes“ circle_color=““ circle_border_color=““ icon_flip=““ icon_rotate=““ icon_spin=“no“ image=““ image_id=““ image_width=““ image_height=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ image_max_width=““][fusion_flip_box title_front=“Мярка 1.1″ title_back=““ text_front=“от ПМДР“ background_color_front=““ title_front_color=““ text_front_color=““ background_color_back=““ title_back_color=““ text_back_color=““ border_size=“1px“ border_color=““ border_radius=“4px“ icon=“fa-expand“ icon_color=““ circle=“yes“ circle_color=““ circle_border_color=““ icon_rotate=““ icon_spin=“no“ image=““ image_max_width=“35″ image_height=“35″ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““]По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции, водещи до подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор рибарство.[/fusion_flip_box][fusion_flip_box title_front=“Мярка 2.1″ title_back=““ text_front=“от ПМДР“ background_color_front=““ title_front_color=““ text_front_color=““ background_color_back=““ title_back_color=““ text_back_color=““ border_size=“1px“ border_color=““ border_radius=“4px“ icon=“fa-rocket“ icon_color=““ circle=“yes“ circle_color=““ circle_border_color=““ icon_rotate=““ icon_spin=“no“ image=““ image_max_width=“35″ image_height=“35″ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““]По програмата се признават разходи за технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда; иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите и др.[/fusion_flip_box][fusion_flip_box title_front=“Мярка 5.4″ title_back=““ text_front=““ background_color_front=““ title_front_color=““ text_front_color=““ background_color_back=““ title_back_color=““ text_back_color=““ border_size=“1px“ border_color=““ border_radius=“4px“ icon=“fa-thumbs-o-up“ icon_color=““ circle=“yes“ circle_color=““ circle_border_color=““ icon_rotate=““ icon_spin=“no“ image=““ image_max_width=“35″ image_height=“35″ animation_type=“0″ animation_direction=“down“ animation_speed=“0.1″ animation_offset=““]По тази програма можете да получите финансиране, насърчаващо инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.[/fusion_flip_box][/fusion_flip_boxes][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=“yes“ overflow=“visible“][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“no“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“][fusion_modal name=“fusion2″ title=“How About This Wicked Cool Popup Modal?“ size=“large“ background=““ border_color=““ show_footer=“yes“ class=““ id=““]

Avada’s Humbled History

[fusion_separator style_type=“single solid“ top_margin=“15″ bottom_margin=“10″ sep_color=“#cdcdcd“ icon=“fa-heart-o“ width=“820px“ class=““ id=““/]
test_graphic[/fusion_modal][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=“1_1″ layout=“1_1″ background_position=“left top“ background_color=““ border_size=““ border_color=““ border_style=“solid“ spacing=“yes“ background_image=““ background_repeat=“no-repeat“ padding_top=““ padding_right=““ padding_bottom=““ padding_left=““ margin_top=“0px“ margin_bottom=“0px“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_speed=“0.3″ animation_direction=“left“ hide_on_mobile=“no“ center_content=“no“ min_height=“none“ last=“no“ hover_type=“none“ link=““ border_position=“all“][fusion_title size=“1″ content_align=“left“ style_type=““ sep_color=““ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““ id=““ /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]