Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури“

Кандидатите по мярка 2.3 могат да бъдат:

Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон. Подпомагането по мярка 2.3 се предоставя на кандидати – нови производители, притежаващи професионални умения и компетентност, които навлизат в сектора.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Изисквания към кандидатите по мярка 2.3

За да отговаря на условията за получаване на финансиране по мярка 2.3, кандидат-бенефициентите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са създадени/учредени с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен, вписан в търговския регистър към Агенцията по вписванията в областта на аквакултурите;
 2. Да отговарят на изискванията за микро или малко предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 3. За пръв път да създават предприятие за производство на аквакултури;
 4. Собственика/ците на предприятието да е/са и управител/и на същото;
 5. Поне един от собствениците – управители на предприятието трябва да притежава съответните за дейността на стопанството професионални умения и компетентност:
 6. Лица, притежаващи висше образование с образователна степен „бакалавър“, „магистър“ или по-висока научна степен  по някоя от следните специалности: рибно стопанство, рибовъдство, аквакултури, ихтиология или хидробиология или друга еквивалентна на изброените.
 7. Лица, притежаващи професионални умения и компетентности, придобити от специализиран курс от акредитирано висше учебно заведение.
 8. Лица, притежаващи професионални умения и компетентности придобити в лицензирани центрове към Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/, придобита степен на квалификация II или III в професионално направление „Рибно стопанство.

Безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3 се предоставя за създаване на стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми от нови производители на аквакултури, които за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за производство на аквакултури като негови собственици и ръководители за дейности, свързани с:

 1. Инвестиции в изграждане на нови съвременни пълносистемни и непълносистемни стопанства (напр. басейнови стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, както и на прилежащата им инфраструктура; садкови стопанства за производство на аквакултури с прилежащата им инфраструктура; оборотни, рециркулационни стопанства и мултитрофични системи, с необходимата инфраструктура; съоръжения за производство на аквакултури като молюски, водорасли; и др.)
 2. Възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти за аквакултури:
 3. Инвестиции в създаването на стопанства за биологично производство на аквакултури, включително сертифицирането на дейността;
 4. Създаване на мултитрофични системи за аквакултури;
 5. Ефективно използване на естествените ресурси, в това число намаляване потреблението на вода чрез многократното й използване (оборотни и рециркулационни системи);
 6. Намаляване въздействието на обектите за аквакултури върху околната среда, биоразнообразието и хабитатите.
 7. Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на биологичното разнообразие и генетичната чистота на дивите популации;
 8. Повишаване на енергийната ефективност с въвеждането в стопанствата за аквакултури на възобновяеми източници на енергия и намаляване на енергиините загуби;
 9. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 10. Здравето на животните и хуманното отношение към тях и осигуряване на безопасни условия на труд за работещите в обекта за аквакултури;
 11. Други дейности по прилагането на технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и въвеждането на нови технологии.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ по мяркя 2.3 е 8 637 572, 94 лева.

Максимален интензитет на помощта 50%

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 30 000 лева. 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 850 000 лева.

 1. Допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата, но не по-рано от 01.01.2014 г., в съответствие с чл. 39, т. 1 и т.1 от ПМС № 189/2016 г., за програмен период 2014 – 2020 г., до 5 на сто от общите допустими разходи по проекта, за:
  1. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
  2. Разходи за подготовка и изпълнение на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
  3. Закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, в съответствие с чл. 19 от ПМС № 189 от 2016 г.
  4. Разходи, станали допустими в резултат на изменение в програмата, са допустими от  датата на влизане в сила на решението на Комисията за изменение на програмата, в случаите по чл. 96, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
 2. Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите и целите на мярката за:
  1. Строително-монтажни работи, пряко свързани с предвидената инвестиция, вкл. строителен надзор;
  2. Закупуване на нови специализирани съоръжения, оборудване (включително компютърно), и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване, въвеждането в експлоатация и обучение за работа с оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
  3. Съоръжения за повишаване добавената стойност на рибната и нерибна продукция (допълнителна обработка и опаковане) и съоръжения и оборудване за съхранение с цел подобряване качеството и безопасността на продукта;
  4. Оборудване за транспорт за жива риба и други водни животни;
  5. Лабораторно оборудване свързано с контрола на хидрохимичните показатели на водата и здравословното състояние на водните организми;
  6. Оборудване на помещения за обучение и трансфер на знания;
  7. Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
  8. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
  9. Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);
  10. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
  11. Плавателни съдове, обслужващи производството на аквакултури и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
  12. Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите, включително интегрирани системи – до 1% от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
  13. Обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултури, съгласно разпоредбите на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;
  14. Обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция – до 1% общата стойност на допустимите разходи по проекта;
  15. Съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
  16. Специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг.
  17. Разходи за информация и комуникация – до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи – за всички останали проекти.

Важна информация

 • Приема по мярка 2.3 януари-март 2020г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 2.2 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Вижте и някои релевантни идейни разработки по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури“

реализирани проекти по Аквакултури – мярка 2.3

очаквайте скоро

Мярка 1.1

от ПМДР
По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции, водещи до подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектор рибарство.

Мярка 2.1

от ПМДР
По програмата се признават разходи за технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда; иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите и др.

Мярка 5.4

По тази програма можете да получите финансиране, насърчаващо инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.