Мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“

Кандидатите по мярка 2.5 могат да бъдат:

Eднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Изисквания към кандидатите по мярка 2.5

За да отговаря на условията за получаване на финансиране по мярката, кандидатът трябва да отговаря на следните условия:

 1. Лицата, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и юридическите лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел следва:
 2. да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от ЗРА;
 3. да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
 4. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
 5. да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година относно централната база данни за отстраняванията (OB L 344, 20.12.2008 г.);
 6. Физическото лице – Едноличен търговец /ЕТ/ и членовете на управителните органи на ЮЛ да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и да не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;
 7. да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 8. да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по несъстоятелност;
 9. да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ);
 10. да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 11. да са със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро, ако са предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 11.1.9.

Безвъзмездната финансова помощ по мярка 2.5 се предоставя за:

 1. Дейности за развитие на аквакултури, съвместими с конкретните потребности на околната среда и съобразени със специфичните изисквания за управление на зоните по „Натура 2000“, в резултат на които кандидатите/бенефициентите търпят загуба на приходи от продукцията си.
 2. Дейности, които са свързани с развитието аквакултури, насочени към опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие, както и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури извън зоните по „Натура 2000“, за които кандидатите/бенефициентите се задължават в срок най-малко от 5 години да спазват изисквания за водната околна среда, надхвърлящи обичайното прилагане на правото на Съюза и националното право.

Максимален интензитет на БФП от 50% до 100%.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ за мярка 2.5 е 6 204 870,67 лева, от които:

– за Сектор „Аквакултури подлежащи на специфични изисквания за управление по Натура 2000“  – 3 722 922,40 лева.

– за Сектор „Аквакултури, опазващи околната среда и биологичното разнообразие“ – 2 481 948,27 лева.

Минимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ: неприложимо.

Максимален размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ:  

– Сектор „Аквакултури подлежащи на специфични изисквания за управление по Натура 2000“ – чл. 54, пар. 1, б „а“ от Регламент 508/2014 – сумата на максималната годишна БФП  не трябва да надхвърля 15% от стойността на произведената и продадена риба.

– Сектор „Аквакултури, опазващи околната среда и биологичното разнообразие“ – чл. 54, пар. 1, б „в“ от Регламент 508/2014 – сумата на максималната годишна БФП не трябва да надхвърля 10% от стойността на произведената и продадена риба.

По настоящата процедура се компенсират следните пропуснати приходи:

 • пропуснати приходи в резултат на щети в обектите за аквакултури, нанесени от птици, вследствие на изпълнение на задълженията за запазване на техните местообитания, съгласно плановете за управление на защитените територии по НАТУРА 2000;
 • пропуснати приходи в резултат на щети в обектите за аквакултури, нанесени от птици, вследствие на изпълнение на доброволно поети задължения за запазване на техните местообитания, надхвърлящи обичайното прилагане на правото на Съюза и националното право, извън определените зони по „Натура 2000“;
 • разходи за информация и комуникация – до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи – за всички останали проекти.
 • допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата,но не по-рано от 01.01.2014 г. – разходи за подготовка и изпълнение на проекта, проучвания, оценки, анализи и изготвяне на план за осигуряване на екологични услуги от специалист с образование, съответстващо на спецификата на прилаганите дейности.

Важна информация

 • Първи прием по мярка 2.5 приключил.

 • Втори прием по мярка 2.5 октомври 2019г., при остатъчен бюджет.

 • Прием по мярка 2.5 април-юни 2020г., с продължителност 90 дни.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 2.5 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Вижте и някои релевантни идейни разработки по мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“

Oчаквайте скоро

Мярка 1.4

от ПМДР

По тази мярка можете да получите финансиране за инвестиции в оборудване.

Мярка 1.5

от ПМДР

По тази мярка можете да получите финансиране за разработване или въвеждане на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда.

Мярка 2.4

от ПМДР

По тази мярка можете да получите финансиране за дейности, свързани с преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури.