„Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

Организации, съставени от:

 • земеделски стопани,
 • МСП,
 • търговци на дребно,

които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар.

Организациите могат да бъдат:

 • Юридически лица по Търговския закон,
 • Обединения по Закона за задълженията и договорите,

При кандидатстване за подкрепа по подмярката организациите се определят като„Обединение за къса верига на доставки” като се добавя и конкретно име или  „Обединение за местен пазар” като се добавя и конкретно име, с цел идентифициране при дейностите за популяризиране.

Участието на земеделските стопани е задължително!

Подкрепата се предоставя за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Предоставя се помощ и за дейности за популяризиране на къси вериги на доставки и на местни пазари.

Допустими разходи

 • Проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество – 5 000 евро на година за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар- допустими само за първа фаза на изпълнение;
 • Стимулиране на интерес и разширяване на състава – 10 000 евро на година за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар- допустими само за първа фаза на изпълнение;
 • Текущи разходи във връзка със сътрудничеството –  35 000 евро на година за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар- допустими само за втора фаза на изпълнение
 • Разходи за популяризиране –20 000 евро на година за  обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазардопустими само за втора фаза на изпълнение
 • Преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително разходи за инвестиции;

Интензитет на помощта

За разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и приобщаване към сътрудничеството и за текущите разходи максималният интензитет на помощта е 50%;

Суми и размер на помощта

Максимално допустимият размер на помощта за един проект за периода на прилагане на програмата е  500 000 евро

Важна информация

 • Приемът по подмярка 16.4 се очаква да отвори Септември 2019г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 16.4 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Подмярка 6.3

Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Мярката е подходяща за

Инвестиции за увеличаване на стопанството, закупуване на техника, създаване на трайни насаждения и др.

Подмярка 7.6

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

Мярката е подходяща за

Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства

Подмярка 4.3

„Инвестиции в инфраструктура“

Мярката е подходяща за

Инвестиции за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата; машини и съоръжения за напояване;