„Инвестиции в земеделски стопанства“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Физически лица
 • Юридически лица
 • Групи/Организации на производители

В приема през 2020г. допустими кандидати ще бъдат Земеделски стопани от сектор „Животновъдство“.

По тази програма можете да получите финансиране за изграждане, придобиване и подобряване на сгради, закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер.

По програмата се признават разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

Подмярка 4.1 дава възможност и за закупуване на земя, както и всички общи разходи свързани със изготвянето на проект. Такива разходи представляват: консултантски услуги, предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и проектанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

По подмярка 4.1 ще бъде даван приоритет на проекти за:

 • Проекти представени от млади земеделски производители;
 • Проекти за инвестиции в сектор „Животновъдство”;
 • Проекти за производство и преработка на биологични суровини и продукти, включително проекти с инвестиции изцяло свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти в стопанството;
 • Проекти за постигане изискванията на стандартите на Общността и свързани с опазване на околната среда;
 • Проекти изпълнявани в области с по – ниско ниво на получената подкрепа и/или в райони с природни и други специфични ограничения;
 • Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата;
 • Проекти с инвестиции в иновации в стопанствата;
 • Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;
 • Проекти чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост;
 • Проекти, които се изпълняват на територията на селски район.

В зависимост от вида на кандидатите, размерът на помощта се определя на следните категории:

За индивидуален бенефициент

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 60%
 • Максимален размер на разходите за периода 1.0 млн. евро
 • Максимален размер на разходите за техника за периода 500 хил. евро

За колективни инвестиции (От 6 и 10 земеделски производители)

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 70%
 • Макс. размер на разходите за периода 1 млн. евро
 • Макс. размер на разходите за техника за периода 750 хил. евро

За колективни инвестиции (Над 10 земеделски производители)

 • 50% от размера на разходите, допустими за подпомагане
 • Възможност за увеличаване на субсидията до 70%
 • Макс. размер на разходите за периода 1 млн. евро
 • Макс. размер на разходите за техника за периода 1 млн. евро

Важна информация

 • Прием по подмярка 4.1 март-април 2020г.

 • През програмен период 2014-2020г., познатата ни мярка 121 променя името си на подмярка 4.1 – „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Консултацията е безплатна. Не губи време – запиши се още днес!

Вижте реализирани проекти по мярка 4.1 и чуйте сами какво казват някой от нашите клиенти за работата си с нас!“

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 4.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Вижте и някои релевантни идейни разработки по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Инвестиция в

Щраусова ферма

Тази идея би могла да бъде реализирана

по Програма за развитие на селски райони: подмярка 4.1

шафран

Инвестиция в

Шафран

Тази идея би могла да бъде реализирана

по  Програма за развитие на селски райони

малина

Инвестиция в

малинови насаждения

Тази идея би могла да бъде реализирана по

по  Програма за развитие на селски райони

Инвестиция в

биологична орехова градина

Тази идея би могла да бъде реализирана

по Програма за развитие на селски райони: подмярка 4.1

лавандула

Инвестиция в

лавандулови насаждения

Тази идея би могла да бъде реализирана

по Програма за развитие на селски райони – подмярка 4.1

Инвестиция в

ягодови насаждения

Тази идея би могла да бъде реализирана

по Програма за развитие на селски райони: подмярка 4.1

маслодайна роза

Инвестиция в

маслодайна роза

Тази идея би могла да бъде реализирана

по Програма за развитие на селски райони: подмярка 4.1

мента

Инвестиция в

ментова градина

Тази идея би могла да бъде реализирана

по Програма за развитие на селски райони: подмярка 4.1