„Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Физически лица
 • Еднолични търговци /ЕТ/

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са регистрирани като земеделски производители /ЗП/ по Закон за подпомагане на ЗП;
 • Икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО /Стандартен производствен обем, означаващ стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за дедан район за всеки един земеделски продукт/.
 • Да са на възраст от 18 до 40- не навършени години- към датата на подаване на молбата за подпомагане;
 • Да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани;
 • Тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанството
 • Са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството

Допустими разходи по мярката са:

 • Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
 • Закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
 • Закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
 • Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени;
 • Увеличаване броя на животните в стопанството;
 • Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
 • Преминаване към биологично производство.
Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Финансовата помощ се предоставя за максимален срок от 5 години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен точно.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

 1. Първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
 2. Второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка, РА установи точното изпълнение на бизнес плана.

Важна информация

 • Мярката е по-известна с името си от стария програмен период- „Млад фермер“

 • Приемът по подмярка 6.1 приключи през 2018г.

  Очаква се нов прием през програмен период 2021-2027г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 6.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Програма за развитие на селски райони

Програмата е насочена към развитието на земеделски и неземеделски дейности.

Подмярка 4.1

от ПРСР
Мярката е насочена към развитието и модернизацията на земеделски стопанства.

Подмярка 4.2

от ПРСР
Мярката е насочена към преработка и маркетинг на селскостопански продукти.