„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

Земеделски стопани, които имат икономичен размер на стопанството измерен в СПО 2 000 до 7 999 евро

По тази програма можете да получите финансиране за:

  • Местно занаятчийство;
  • Преработка и маркетинг на земеделски продукти, при които крайният продукт не е включен в Анекс 1;
  • Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;
  • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението (грижи за деца,възрастни,хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги базирани на ИТ и др.)
  • Развитието на технологиите в „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребления;

Допустими разходи по програмата са :

  • Изграждане и придобиване на недвижимо имущество, вкл.чрез лизинг;
  • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, вкл. чрез лизинг;
  • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;
  • Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Минималният размер на допустимите разходи за проект 5 000 евро.

Максимален размер на допустимите разходи за проект 70 000 евро.

Процент на съфинансиране 85 %

Важна информация

  • Прием по подмярка 6.4.2.  март-април 2020г. 

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

аяви безплатна консултация по мярка 6.4.2 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Варна, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация

Подмярка 4.1

Модернизиране на физическите активи на животновъдни змеделски стопанства.

Мярката е подходяща за

Инвестиции в животновъдни стопанства в целеви прием през 2020г.

Подмярка 4.1.2

Модернизиране на физическите активи на малките земеделски стопанства.

Мярката е подходяща за

По тази подмярка се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, водещи до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството.

Подмярка 6.3

Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Мярката е подходяща за

Инвестиции за увеличаване на стопанството, закупуване на техника, създаване на трайни насаждения и др., като през 2020г. ще се финансират тези отглеждащи свине, овце, кози и птици