„Залесяване и поддръжка“

Кандидатите по тази мярка могат да бъдат:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи;
 • Общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи;
 • Юридически лица – частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в т.ч. и Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи земеделски и неземеделски земи.

Настоящата подмярка е подходяща за подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на зелесителен материал, ограждане на зелесените територии и др.

Допустими дейности са почвоподготовка  и залесяване на горски територии; Дейности по отглеждане и превенция срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването и др.

Допустими разходи по мярката са:

 • Почвоподготовка;
 • Закупуване на залесителен материал;
 • Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
 • Разходи за труд при залесяване;
 • Третиране на фиданките;
 • Ограждане на залесената територия;
 • Попълване;
 • Годишна премия за хектар;
 • Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести;
 • Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проект;
 • Общи разходи, свързани с подготовка и изпълнение на проектното предложение.

Подпомагането по тази подмярка ще бъде до 100% от общите допустими разходи.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект е левовата равностойност на 2 500 евро.
 • Максимален размер на БФП за проект е Левовата равностойност на 300 000 евро.

Важна информация

 • Приема по подмярка 8.1 април-юни 2020г.

Заяви безплатна консултация

Нека поговорим за това как ще превърнем твоята идея в поредната успешна история

Заяви безплатна консултация по мярка 8.1 в някой от нашите офиси в градовете София, Пловдив, Сливен, Монтана или Перник
Заяви безплатна консултация