Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищни сгради

Видео резюме
от наш експерт:

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд

Кой може да кандидатства:

 • Микро, малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна в сферата на производството, търговията и услугите
 • Всички общини на територията на Р. България
 • Собственик на съответна сграда (напр. министерство, областен управител и други)

Индикативен срок за отваряне на процедура за кандидатстване: Октомври 2022

Специфични цели на програмата са:

 • Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от нежилищни сгради,
 • Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „Б“
 • Намаляване на разходите за енергопотребление
 • Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа.
 • Постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд.

КОМПОНЕНТ 1 – ПУБЛИЧНИ СГРАДИ:

Допустимите дейности по Компонент 1 са:
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ;
 • Изготвяне на концепция за устойчивост;
 • Изготвяне на технически паспорт на сградата;
 • Разработване на инвестиционен проект;
 • Авторски, строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ и ВЕИ

 

Финансов ресурс: Индикативен ресурс за Компонент 1: 370 345 508,00 лв. без ДДС

Финансово разпределение в рамките на Компонент 1 по видове сгради

 • 70% публични сгради и администрации
 • 15% културна инфраструктура
 • 15% спортна инфраструктура

Начин на финансиране:

– Безвъзмездна финансова помощ (БФП)
Или
– Комбинирано финансиране (БФП и финансови инструменти)
или
– договори с гарантиран резултат – ЕСКО услуги в сгради държавна и/или общинска собственост

КОМПОНЕНТ 2 - СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

Допустими бенефициенти по Компонент 2 са микро/малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна.

Финансов ресурс: Индикативен ресурс на Компонент 2: 235 200 000.00 лв. без ДДС

Финансово разпределение на Компонент 2 – 40% големи предприятия, 35% средни предприятия, 25% микро/малки предприятия.

Допустими дейности по Компонент 2 са:
 • Извършване на обследване за ЕЕ
 • Изготвяне на концепция за устойчивост;
 • Проектиране;
 • Подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;
 • Подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи;
 • Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или използването на отпадна топлина от технологични процеси;
 • Използване на ВЕИ в сградите;
 • Подмяна системи за осветление с по-енергоефективни;
 • Повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ
Начин на финансиране:

– БФП (с максимален интензитет 50%)
Или
– Договори с гарантиран резултат – ЕСКО услуги

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.