Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд: процедура за безвъзмездна финансова помощ „сгради в сферата на производството, търговията и услугите

Видео ревю от наш експерт

Видео резюме от наш експерт

Видео резюме
от наш експерт:

Кой може да кандидатства?

Могат да кандидатстват предприятия, които отговарят едновременно на следните условия:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 2. Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП или големи предприятия
 3. Да са регистрирани преди 31.12.2019 г.
 4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра:
 • Микропредприятия – над 70 000 лева
 • Малки предприятия – над 150 000 лева
 • Средни предприятия – над 650 000 лева
 • Големи предприятия – над 3 500 000 лева

 

За подпомагане са допустими сгради, които са в сферата на производството, търговията и услугите, както и сектор туризъм.

Допустими са сгради, които са собственост на кандидата или са с учредено право на строеж.

Предложение за изпълнение на инвестиция не може да се подаде за сграда, която се ползва от кандидата чрез договор за наем или концесия.

Допустими са интервенции в действащи/използвани към момента на кандидатстване сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

В едно предложение за изпълнение на инвестиция могат да бъдат включени до 3 (три) сгради.

За какво може да се кандидатства?

Цел и изискване на процедурата е достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия на сградите, обект на интервенция.

 

 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност
 • Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките
 • Дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • Дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • Дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

Размер на финансовата помощ:

Категория предприятие

Минимален размер в лева

Максимален размер в лева

Микропредприятия

   

      35 000

100 000

Mалки предприятия

300 000

Средни предприятия

   

      100 000

500 000

Големи предприятия

1 500 000

Процент на финансиране

 1. Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидатите при режим “минимална помощ“ (de minimis) е 65%
 1. При режим на държавна помощ „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ максималният интензитет е:

  Категория предприятие

  Обхват ЮЗР

  Извън ЮЗР

  Малко

  55%

  65%

  Средно

  45%

  55%

  Голямо

  35%

  45%

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.