"Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите" от Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Видео резюме
от наш експерт:

Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Бюджет: 117 514 155 лв.

Кой може да кандидатства?

 • Микро и малки предприятия

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите 

 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

 • Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2020, 2021 и 2022 финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  • микро предприятие – между 50 000 лв. и 450 000 лв.
  • малко предприятие – между 75 000 лв. и 800 000 лв. 

 • Да са предприятия с основна икономическа дейност по КИД-2008 въз основа на данни за 2022 г. в един от следните кодове от областта на творческите индустрии:

  18.11 – Печатане на вестници
  18.12 – Печатане на други издания и печатни продукти
  18.13 – Предпечатна подготовка
  18.14 – Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
  18.20 – Възпроизвеждане на записани носители 
  58.11 – Издаване на книги
  58.12 – Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
  58.13 – Издаване на вестници
  58.14 – Издаване на списания и други периодични издания
  58.19 – Друга издателска дейност 
  58.21 – Издаване на компютърни игри
  58.29 – Издаване на други програмни продукти 
  59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания
  59.12 – Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
  59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания
  59.14 – Прожектиране на филми 
  59.20 – Звукозаписване и издаване на музика 
  60.10 – Създаване и излъчване на радиопрограми
  60.20 – Създаване и излъчване на телевизионни програми 
  71.11 – Архитектурни дейности 
  73.11 – Дейност на рекламни агенции 
  74.10 – Специализирани дейности в областта на дизайна 
  74.20 – Дейности в областта на фотографията 
  90.01 – Изпълнителско изкуство
  90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
  90.03 – Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
  90.04 – Експлоатация на зали за представления 
  91.01 – Дейност на библиотеки и архиви
  91.02 – Дейност на музеи
  91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
 
И/ИЛИ 
 
 • Да са семейно предприятие през последните 3 (три) години, в което:

  • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка

  или

  • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго физическо лице, с което лицата, имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието.

 

И/ИЛИ 

 • Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.

КаквО Може да финансирате по програмата?

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи – машини, съоръжения, оборудване за производствения процес

 • Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес 

 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи специализиран софтуер, според нуждите и дейността на предприятието

 • Разходи за създаване на онлайн магазин 
 

ФИНАНСИРАНЕ:

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 25 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 150 000 лв.

Интензитет на помощта – 60%

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.