"Разработване на иновации в предприятията" от Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Видео резюме
от наш експерт:

Разработване на иновации в предприятията

Бюджет: 127 000 000 лв.

Кой може да кандидатства?

 • Микро, малки и средни предприятия
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация
 • Големи предприятия
 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство – самостоятелно или в партньорство
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  • микро предприятие ≥ 80 000 лева
  • малко предприятие ≥ 200 000 лева
  • средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 800 000 лева
  • голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

Какви разходи и дейности се финансират?

 • Разходи за възнаграждения на персонал
 • Разходи за амортизация на машини, оборудване, сгради и помещения
 • Разходи за външни услуги – разходи за възлагане на научни изследвания, разходи за знания и патенти, разходи за консултантски услуги и др.
 • Разходи за материали и консумативи
 • Разходи за защита на индустриалната собственост


Дейностите трябва да попадат в една от петте тематични области на ИСИС 2021-2027г.

 • Тематична област „Информатика и ИКТ“
 • Тематична област „Мехатроника и микроелектроника”
 • Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии
 • Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“
 • Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” Допустими за финансиране са следните дейности:

 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова или производствена иновация.
 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на иновацията.
 3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

ФИНАНСИРАНЕ:

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 500 000 лв.

Интензитет на помощта – 60%

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.