"Внедряване на иновации в предприятията" от Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Видео резюме
от наш експерт:

Внедряване на иновации в предприятията

Бюджет: 293 374 500 лв.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 • Микро, малки и средни предприятия
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация
 • Големи предприятия
 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство – самостоятелно или в партньорство
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  • микро предприятие ≥ 80 000 лева
  • малко предприятие ≥ 200 000 лева
  • средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 800 000 лева
  • голямо предприятие ≥ 3 000 000 лева

КАКВИ РАЗХОДИ И ДЕЙНОСТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?

 • Разходи за машини, съоръжения и оборудване
 • Разходи за софтуер
 • Разходи за патенти, лицензи, „ноу хау” и др.
 • Разходи за такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост
 • Разходи за консултантски услуги, свързани със защита на индустриална собственост
 • Разходи за помощни услуги – такси за достъп до бази данни и библиотеки, разходи за осигуряване на услуги от лаборатории и др.Дейностите трябва да попадат в една от петте тематични области на ИСИС 2021-2027г.

 • Тематична област „Информатика и ИКТ“
 • Тематична област „Мехатроника и микроелектроника”
 • Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии
 • Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“
 • Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” 

ФИНАНСИРАНЕ:

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 50 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 800 000 лв.

Интензитет на помощта – 50%

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.