Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Видео резюме
от наш експерт:

Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Кой може да кандидатсва?

 • Физически лица;
 • Малки и средни предприятия – ЕТ и ЕООД, регистрирани по Търговския закон.

Изисквания към кандидатите:

 • да са на възраст от 18 до 40 години
 • да са регистрирани за първи път като земеделски стопани не по-късно от 24 месеца преди датата на кандидатстване;
 • да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция
 • да имат икономически размер на стопанството в границите между 8000 евро и 16 000 евро

 

Кандидатите не трябва да са одобрявани за подпомагане по подмярка 4.1, подмярка 4.2, подмярка 6.3 или подмярка 6.1.

Допустими примерни инвестиции:

 • увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
 • закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
 • закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване
 • създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения
 • засаждане/засяване на земеделските култури
 • увеличаване броя на животните в стопанството;
 • преминаване към биологично производство;
 • придобиване на професионална квалификация
 • създаване на допълнителна заетост и нови работни места в стопанството

Приоритет се дава на проекти, които:

 • се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
 • се изпълняват в сектор „Животновъдство” или сектор „Плодове и зеленчуци”;
 • са за земеделски стопанства с по – висок производствен обем
 • включват иновативни технологии като ВЕИ, цифрови технологии, автоматизиране на процеси
 • са за стопанства в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство;
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 25 000 евро
 • Подпомагането е в размер на 100%.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

първо плащане в размер на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;

второ плащане в размер до 12 500 евро – когато след извършена проверка се установи точното изпълнение на бизнес плана.

Дейности и изпълнение на проекта:

 • Към проекта се изработва бизнес план, доказващ способността и увеличаването на икономическия размер на стопанството
 • Задължително е закупуването на поне един дълготраен материален или нематериален актив на стойност по-висока от 700 лв.
 • Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години
 • Крайният срок за изпълнение на проекта е 15.09.2025 година.

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.