Мярка 6.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България 2023 -2027

Видео резюме
от наш експерт:

Мярка 6.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България 2023-2027

Кой може да кандидатсва?

 • Физически лица;
 • Малки и средни предприятия – ЕТ и ЕООД, регистрирани по Търговския закон.

Изисквания към кандидатите:

 • да са на възраст от 18 до 40 години
 • да са регистрирани  като земеделски стопани и да имат история до 24 месеца
 • да са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция
 • да имат икономически размер на стопанството в границите между 8 000 евро и 20 000 евро

Допустими примерни инвестиции:

 • увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
 • закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
 • закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване
 • създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения
 • засаждане/засяване на земеделските култури
 • увеличаване броя на животните в стопанството;
 • преминаване към биологично производство;
 • придобиване на професионална квалификация
 • създаване на допълнителна заетост и нови работни места в стопанството

Приоритет се дава на проекти, които:

 • се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
 • се изпълняват в сектор „Животновъдство” или сектор „Плодове и зеленчуци”;
 • включват инвестиции в цифровизация и околна среда
 • са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство;
 • създават работни места
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 40 000 евро
 • Подпомагането е в размер на 100%.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

първо плащане в размер на 20 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;

второ плащане в размер до 20 000 евро – когато след извършена проверка се установи точното изпълнение на бизнес плана.

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.