Мярка 6.3 "Подпомагане на много малки земеделски стопанства“

Видео резюме
от наш експерт:

Мярка 6.3 „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“

Допустими за подпомагане са кандидати, които са:

 • физически лица, навършили 18 години;
 • еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
 • кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Изисквания към кандидатите:

 • Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г.
 • Да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем между 3000 евро и 8000 евро 
 • Да са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 • Договорите за наем и/или аренда трябва да са с с минимален срок на действие пет години

Цели:

 • икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства
 • ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
 • подобряване на опазването на околната среда и адаптация към климатичните промени.

Приоритет се дава на проекти, които:

 • се изпълняват в сектор „Животновъдство”, сектор „Етерично-маслени култури“ или сектор „Плодове и зеленчуци”;
 • включват инвестиции в цифровизация и околна среда
 • са за стопанства в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 20 000 евро

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

 • първо плащане в размер на 10 000 евро (19 558 лв.) – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
 • второ плащане в размер на 10 000 евро (19 558 лв.) – когато след извършена проверка се установи точно изпълнение на бизнес плана

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.