Мярка 6.4 през 2022

Най-често подготвяни проекти по мярка 6.4:
 
 • Детска градина, хоспис, старчески дом 
 • Автосервиз, автомивка
 • Кабинет за медицински дейности, зъболекарски кабинет
 • Спортни  и фитнес центрове за възстановяване и рехабилитация
 • Аутсорсинг, интернет и др. операторски услуги, дейности в IT сектора  
 • Пералня, химическо чистене, гладене
 • Козметичен салон, фризьорски салон
Видео ревю от наш експерт

Видео резюме от наш експерт

„Мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Очакван прием:

Четвърто тримесичие на 2022г.

Подпомагат се проекти за инвестиции в неземеделски дейности насочени към:

Развитие на услуги във всички сектори

Примерни сектори:

Ремонтни дейности, събиране на отпадъци, рециклиране на материали, строителство, търговия, издателска дейност, дейности в областта на ИТ, рекламна дейност, счетоводство и одиторски услуги, здравни услуги, грижа за деца или възрастни хора, ветеринарна дейност и др.

Производствени дейности

Примерни сектори: Производство на хлебни и тестени изделия, хранителни подправки и овкусители, пиво и безалкохолни напитки, текстил, машини и оборудване, метални изделия, компютърна и комуникационна техника и др. 

Развитие на занаяти

Примерни занаяти: Художествена обработка на кожа, Изработване на изделия от кожа, Изработване на накити, Изработване на изделия от ковано желязо, Художествено леене, Звънчарство, Ножарство, Изработване и ремонт на старинно оръжие, Везбарство, Художествено плетиво, Изработване на национални кукли, Изработване на художествена керамика, Грънчарство и др.

Проектите по процедурата трябва да се изпълняват на територията на общините от селските райони.

Мярка 6.4 - Кой може да кандидатства?

 • Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 • Земеделски стопани, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, чието стопанството има стандартен производствен обем над 8 000 евро.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи.
 • Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура, не може да
  надхвърля левовата равностойност на 391 160 лева за предприятие, а за предприятия осъществяващи
  автомобилни товарни превози – 195 580 лева

Мярка 6.4 - Допустими разходи:

 • Изграждане, или подобрения на недвижимо имущество;

 

 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване до пазарната стойност на активите;

 

 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи предназначени за производствени дейности на територията на селски район;

 

 • Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;

 

 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;

 

 • Общи разходи, свързани с предходно изброените разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.;

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.