Mярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Основни финансови параметри

  • Максималният размер на общите допустими разходи по Мярка 7.2 от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България 2023-2027 за целия период на прилагане на СПРЗСР 2023-2027 за един кандидат община е левовата равностойност на 10 000 000 евро.
  • Максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро за един кандидат община.
  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

Видео резюме
от наш експерт:

"В обхвата на Mярка 7.2 влизат 9 различни процедури за финансиране:“


1. Вода
2. Детски градини
3. Енергийна ефективност
4. Пътища
5. Улици
6. Спорт
7. Училище
8. Физкултурен салон
9. Площи 

Допустими кандидати по Мярката са ВСИЧКИ общини В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ на територията на страната. Съфинансиране не се изисква.

Максимален размер на финансиране и дейности за всеки аспект:    

Вода – 1 500 000 евро

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони.

Детски градини – 500 000 евро

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане

Енергийна ефективност – 500 000 евро

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги

Пътища – 1 500 000 евро

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях.

Улици – 1 000 000 евро

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.

Спорт – 50 000 евро

Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура.

Училища – 500 000 евро

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане

Физкултурни салони – 250 000 евро

Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в основно или средно училище, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура

Площи – 400 000 евро

Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности

За нас
говорят във:

За нас
говорят също:

Милен Тонев - управител и собственик на Kolichka BAR, говори за работата си с novek

Novek e една от най-предпочитаните консултантски фирми в България. Когато искате да подготвите успешен европейски проект, бизнес план или да се преборите за банково финансиране на Вашия бизнес.

Novek управлява Finansirane.eu – платформа, която подкрепя предприемачите в България като предоставя информация и „know-how“по кандидатстване за евро субсидии. Концепцията на платформата е да помага на хората да взимат решения и да дава практически съвети за реализирането на инвестиционни проекти.

Помагаме както на нови, така и на съществуващи бизнеси да финансират и разширят своята дейност. Проучваме как Вашата идея може да получи финансиране, подготвяме успешни и изпълними европейски проекти, инвестиционни проекти, оказваме съдействие за банково кредитиране, подготвяме успешни бизнес планове.

Къде е бъдещето?

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.

Ние от novek вярваме, че бъдещето е човешки капитал и информация. Ако управляваме успешно тези два актива, ще можем успешно да се адаптираме за бъдеще, в което финансовата грамотност и информацията, са двигателят на всеки успешен бизнес.