Програма за развитие на селските райони

Индикативната програма на ПРСР за 2023 г. предвижда приеми по мярка 4.1, 4.2 за инвестиции в земеделски стопанства и мярка 6.4 за инвестиции в неземеделски дейности